MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

- Dokument dodano 2010-11-12, oglądany 3836 razy -

 
 

    „Wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii”

Jan Paweł II

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

 „W KOMUNII Z BOGIEM”

Pamięć5

POD HONOROWYM PATRONATEM

Instytutu Nauk Biblijnych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Dzieła Biblijnego Imienia Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej

 

 

1.           Międzyszkolny Konkurs Biblijny (zwany dalej - konkursem) jest organizowany przez  Szkołę Podstawową Nr 30 w Lublinie.

 

2.          Celem konkursu jest:

·                  Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego, kształtowanie umiejętności odbioru tekstów biblijnych;

·                  Zapoznanie z wybranymi fragmentami Pisma Świętego Starego i  No­wego Testamentu;

·                  Motywowanie uczniów do poznawania i przygotować do odbioru tekstów biblijnych;

·                  Wprowadzanie w podstawowe prawdy wiary Kościoła w oparciu o teksty biblijne;

·                  Wprowadzanie w związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu i  kultury chrześcijańskiej;

·                  Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy biblijnej;

·                  Stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień,

            a katechetom warunków twórczej pracy;

·                  Poszerzanie współdziałania katechetów w kształceniu uczniów;

·                  Inspirowanie uczniów do częstej lektury Pisma Świętego.

 

3.           Wymagany zakres materiału.

W I etapie obowiązuje:

-           Znajomość Ewangelii wg św. Łukasza (w nawiązaniu do tematu duszpasterskiego);

-           Znajomość przypowieści i interpretacji z Ew. wg św. Łukasza;

-           Powstanie świata w opisie biblijnym i współczesnych autorów z podręcznika do języka polskiego dla klasy VI;

-           Znajomość fragmentów biblijnych:

Ø   Stworzenie świata (różnice w opisach);

Ø   Przyczyny i skutki grzechu pierworodnego.

W II etapie zakres jest poszerzony o:

-           Wstęp i przypisy do Ewangelii wg św. Łukasza;

-           Przypowieści (znaczenie i interpretacja);

-           Mapy biblijne: Palestyna – miejsca przebywania Jezusa; Egipt – wyjście z niewoli egipskiej;

-           Praca plastyczna formatu A „0” wykonana techniką dowolną na temat: „Stworzenie świata”, wykonana przez drużynę szkolną. (Przygotowana wcześniej)

 

4.         Struktura konkursu:

1.  Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V i VI każdej ze szkół podstawowych z miasta Lublin.

3.  W I etapie uczestnicy rozwiązują test zamknięty wielokrotnego wyboru (25 zadań). Odbywa się on w tym samym terminie we wszystkich szkołach biorących udział w konkursie.

4. II etap przeprowadzony zostanie w formie turnieju. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie może zgłosić nie więcej niż trzech uczestników, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w I etapie i stanowić będą drużynę reprezentującą szkołę.

5. Treść testu przesyła organizator konkursu dzień wcześniej, drogą elektroniczną, pod wskazany w zgłoszeniu adres.

6. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany przez organizatora konkursu na wskazany w zgłoszeniu adres następnego dnia po przeprowadzeniu I etapu.

7. Opiekun jest zobowiązany drugiego dnia po przeprowadzeniu I etapu, przesłać drogą elektroniczną nazwiska trzech uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i przeszli do II etapu.

 

5.          Skład komisji ds. konkursu:

1. Skład komisji ds. konkursu w I etapie ustala nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu konkursu na terenie szkoły, do której uczęszczają uczestnicy konkursu.

2. Skład komisji ds. konkursu w II etapie powołuje organizator.

 

 6.         Przebieg etapów:

I etap:

- Uczestnicy zebrani są w jednej sali i znajdują się pod nadzorem komisji ds. konkursu. Jeśli uczestników byłoby więcej to należy przygotować  kolejną salę, w której nad przebiegiem konkursu będzie czuwała druga komisja.

- Uczeń rozwiązuje test siedząc w ławce w czasie 45 minut.

- Uczeń nie może korzystać z Pisma Świętego.

II etap:

-           Uczestnicy zebrani  w jednej sali i znajdują się pod nadzorem komisji ds. konkursu.

-           Uczniowie zgłoszeni przez szkołę stanowią drużynę, która razem odpowiada na pytania.

-           Uczniowie mogą korzystać z Pisma Świętego.

-           Laureatem konkursu zostaje szkoła, której uczniowie uzyskali najwyższe wyniki.

 

7.         Terminarz konkursu:

a)    Terminarz konkursu określa organizator konkursu.

b)   I etap odbędzie się 13 stycznia 2011 r. II etap odbędzie się 3 marca 2011 r.

c)    Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel opiekun do dnia 26 listopada 2010 r. na adres elektroniczny: dyrektor@sp30.lublin.pl lub listownie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30

20-470 Lublin

ul. Nałkowskich 110 

d)   Zgłoszenie do II etapu powinno zawierać: imienną listę uczestników oraz klasy,            do których uczęszczają, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz adres kontaktowy, e –mail, telefon, (karta w załączeniu). W zgłoszeniu liczy się data stempla pocztowego.

 

8.         Ustalenia w sprawie nagród:

1. Nagrody za udział w I etapie konkursu zapewniają nauczyciele-opiekunowie.

2. Trzy szkoły otrzymują tytuł laureata konkursu i nagrody rzeczowe.

3. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

4. Nauczyciele – opiekunowie otrzymują imienne podziękowania.


Pieczątka szkoły

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

„W KOMUNII Z BOGIEM”

ETAP I

 

 

 

Nazwa, adres i numer telefonu szkoły, adres e-mail:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna (adres e-mail):

................................................................................................................

..................................................

                                                                                    

 

  (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -