III Potyczki Gimnazjalistów

- Dokument dodano 2010-11-05, oglądany 2637 razy -

 
 

                                                

III Potyczki Gimnazjalistów
nt. „KOŚCIÓŁ UBOGACAJĄCY ŚWIAT”

 

Informacje Ogólne:

1. III Potyczki gimnazjalistów nt. „Kościół ubogacający świat” skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych Powiatu Chełmskiego oraz Powiatu Krasnostawskiego. 

2. Organizatorami i realizatorami konkursu są: Zespól Szkół w Sawinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych biorących udział w konkursie.

3. Patronat medialny nad Konkursem objął tygodnik katolicki „Niedziela”.

3. Wszelkich informacji na temat konkursu oraz jego regulaminu udziela Katarzyna Szczablewska-Siwek – nauczyciel religii w Zespole Szkół w Sawinie (0695931845, kszczablewska@wp.pl) oraz Renata Terlecka – nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół w Sawinie (0785639786, reniapo@vp.pl).


Cele Konkursu:

Celem konkursu jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania życiem Kościoła
i rolą Kościoła jaką odgrywa od początków swego istnienia w społeczeństwie i w życiu poszczególnych jednostek. Konkurs w swym zamyśle ma charakter cykliczny i każdego roku będzie miał nowy temat.


Tematyka Konkursu:

1. Tematyka konkursu dotyczy Kościoła – jego teologii, historii, Liturgii, sztuki sakralnej (treści zgłębiane na lekcjach religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, sztuki). Zagadnień związanych z tymi kwestiami jest bardzo wiele.

 

Tegoroczny temat przewodni brzmi: „Osłabione papiestwo, osłabiony Kościół?”

 

2. Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:

1. ks. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t.2: Średniowiecze, Warszawa 1989, s. 224-328.

2 . Pismo święte – fragmenty o Kościele.

3. Podręczniki do religii z klas VI, oraz z Gimnazjum (tematy min. o papiestwie).

Dla zainteresowanych Organizatorzy zapewniają dostęp do źródeł.Zgłoszenie do Konkursu:

Udział szkoły w I edycji konkursu należy zgłosić na dołączonym do regulaminu formularzu na adres: Zespół Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, bądź przesłać taką informację na adres email: kszczablewska@wp.pl . Termin zgłoszeń upływa 4 marca 2011r . Po zgłoszeniu Szkoła otrzyma test dla uczniów do I etapu. Jeżeli Szkoła rezygnuje z etapu szkolnego (decyzja Dyrektora), wówczas termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2011r .


Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

 

I. Etap szkolny

Odbędzie się 18 marca 2011 roku

 

Jeżeli Dyrekcja Szkoły zadecyduje inaczej, można pominąć ten etap i wskazać osoby, które będą reprezentowały Gimnazjum na etapie powiatowym – wówczas zgłoszeniem do konkursu jest przysłanie prezentacji multimedialnej (patrz punkt 2) do dnia 15 kwietnia 2011r.

 

1. Powołana przez Dyrekcję Szkoły Komisja Konkursowa przeprowadza podczas szkolnych eliminacji test przesłany przez Organizatorów. Spośród ocenianych prac, wybiera 3 najlepsze i to Ci uczniowie powinni reprezentować Gimnazjum na etapie powiatowym.

2. Trzyosobowa drużyna, wraz z opiekunem przygotowuje jedną prezentację multimedialną na wybrany temat:

1. Królowa Jadwiga – nawrócenie Litwy.

2. Wielki sobór w Konstancji.

3. Rzym i Awinion

4. Humanizm i chrześcijaństwo

 wraz z krótką informacją o swoim Gimnazjum i o uczniach je reprezentujących na III Potyczkach Gimnazjalistów nt. Kościół ubogacający świat.

3. Listę osób reprezentujących dane Gimnazjum wraz z prezentacją multimedialną należy przesłać do Zespołu Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin do dnia 15 kwietnia 2011 roku .

4. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele i opiekunowie. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada Dyrekcja placówki.

 

II. Etap powiatowy

Odbędzie się 6 maja 2011 roku o godz. 10.00.

 

1.Trzyosobowa drużyna reprezentuje swoje Gimnazjum w finale, który ma miejsce w Zespole Szkół w Sawinie dnia 15 maja 2009r.

2. Uczniowie drużynowo rozwiązują zadania, odpowiadają na pytania – w formie quizu (praca z tekstem, z obrazem, krzyżówka, kto pierwszy...) Jury ocenia odpowiedzi. Do uzyskanej liczby punktów Jury dodaje punkty za prezentację multimedialną.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, natomiast uczniowie, którzy uplasują się na trzech pierwszych miejscach (9 osób reprezentujących 3 Gimnazja) otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

Koszty dojazdu do Sawina pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek i miłą atmosferę. [Dojazd z Chełma – PKS o godz. 9.20]

 

Patronat medialny:

 

 

Regulamin opracowała: Katarzyna Szczablewska-Siwek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................                            ......................................

           pieczęć szkoły                                              miejscowość i data

 

 

Zgłoszenie udziału Gimnazjum w konkursie

III Potyczki Gimnazjalistów nt. „Kościół ubogacający świat”

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Sawinie

Ul. Brzeska 14

22-107 Sawin

 

 

 

Informuję, że uczniowie Gimnazjum nr …….. im …………………….
w……………….  wezmą udział w III Potyczkach Gimnazjalistów na temat: „Kościół ubogacający świat”.

Proszę o przesłanie testów do I etapu. Rezygnujemy z etapu I.*

 

 

 

 

.................................................      

 podpis i pieczęć dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -